P2011-6-14 - БЗД-ийн 84 дүгээр сургуулийн бага ангийн багш Ёндон овогтой Оюуны 2010-2011 оны хичээлийн жилд хийсэн үр дүнгийн гэрээний биелэлт

1. Бага, дунд боловсролын стандарт хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд хийх ажил

Зорилтот хүрээ

дд

Бүтээгдэхүүний анги

Ангилал

Үзүүлэлт

Биелэлт

Бага , дунд боловсролын стандарт хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд

1

Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөх, боловсруулах

1.1

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулалт, боловсруулсан хөтөлбөрийн тоо

11-н жилийн 3-р ангийн Монгол хэл, Математик, Хүн байгаль, Нийгмийн ухаан, Эрүүл мэнд, Зураг,Тэхнологи,Иргэний боловсрол, Төсөлт цаг зэрэг 9н хичээлийн хөтөлбөр боловсруулсан.

1.2

Сургалтын хөтөлбөрийн баяжилт

ЗАС-ээрээ хэлэлцэн зорилго, зорилт,агуулга, арга зүй,хэрэглэгдэхүүн, жишиг даалгавар, шалгах тест, үнэлгээг боловсронгуй болгосон.

2

Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үр дүнг сайжруулах

2.1

Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулалтын тоо

Монгол хэлний хичээлээр НХХ- 2, Математикийн хичээлээр НХХ-1, Хүн байгаль НХХ-1, Нийгмийн ухаан НХХ-1, Эрүүл мэндийн хичээлээр НХХ-1, Зургийн хичээлээр НХХ-1, Тэхнологийн хичээлээр НХХ-1 тус тус боловсруулалт хийж хэрэглэсэн.

2.2

Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд анализ хийх

НХХ-ийн хөтөлбөр бүрд үзэж дуусмагц тухайн сэдэв бүрээр шалгалт авч анализ хийж,шалгалтын мөрөөр ажилласан.

2.3

Ээлжит хичээлийн явц,үр дүнд анализ хийсэн байдал

Тогтмол анализ хийн ажилласан.

2.4

Улиралд нэг удаа стандарт агуулгын нэгдэлд тулгуурласан нэгдмэл хичээл заах

Математикийн хичээлээр "Хэсэг" сэдвээр нээлттэй хичээл заажсургалтын менежер болон 6 багш нар сууж зөвөлгөө өгсөн ба анализ хийсэн.

3

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, ашиглах, сургалтын үйлийн болон сэтгэл зүйн орчин бүрдүүлэх

3.1

Цахим хичээл заалт

Монгол хэл 1, Математик 1, Хүн байгаль 1

3.2

Цахим шалгалтын сан бүрдүүлэлт

Монгол хэл, Математик, Хүн байгаль,

3.3

Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн ТӨМ

Сургалтын хэрэглэгдэхүүний стандарт шаардлага хангасан НХХ бүрд: Монгол хэл 170ш, Математик 200, Хүн байгаль 100ш, Зураг 97ш

3.4

Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн үзүүлэн

Монгол хэл 40ш, Математик 19, Хүн байгаль 12ш,

3.5

Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн тестийн ёан бүрдэлт

Монгол хэл 55, Математик 60, Хүн байгаль 50ш,

4

Бүлэг сэдвийн хүрээнд хүрэх амжилт , чанар

4.1

1-р улирлын хөндлөнгийн шалгалтаар

Монгол хэл AB-...% ABCD-...%, Математик AB-...% ABCD-...%

4.2

2-р улирлын хөндлөнгийн шалгалтаар

Монгол хэл AB-...% ABCD-...%, Математик AB-...% ABCD-...%

4.3

3-р улирлын хөндлөнгийн шалгалтаар

Монгол хэл AB-52% ABCD-90%, Математик AB-58% ABCD-95%

4.4

НБГ-ын хөндлөнгийн шалгалтаар

Монгол хэл AB-83% ABCD-100%, Математик AB-79% ABCD-100%

4.5

Жилийн эцсийн ш


Сэтгэгдэл бичих :: Найздаа илгээх
idiomatic-dormant